Update

Het Cybersecurity Dreigingsbeeld en advies rapport is uit! Download hem hier.

Lees verder

Dit is het Privacy Statement van Pinewood B.V. Het is bedoeld om klanten en bezoekers te informeren over de maatregelen die binnen Pinewood genomen zijn om uw privacy te waarborgen. In dit statement wordt u geïnformeerd over de persoonsgegevens die binnen Pinewood worden verzameld en hoe Pinewood daar mee om gaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pinewood verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan voornamelijk uit:

  • Namen
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pinewood verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening (o.a. om te bellen of e-mailen indien nodig, het afleveren van diensten/goederen en het afhandelen van betalingen).
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven, uitnodigingen en security bulletins/alerts.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Pinewood verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pinewood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pinewood deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pinewood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Pinewood verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden waar geen bewerkersovereenkomst mee is afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pinewood en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@pinewood.nl
We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Pinewood wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op het moment dat u onzorgvuldigheid signaleert betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Pinewood. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pinewood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als specialist in informatiebeveiliging zijn wij gecertificeerd op de ISO27001-norm voor informatiebeveiliging. Hiermee hebben wij een continu proces ingericht binnen onze organisatie voor het bewaken van onze risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy functionaris via privacy@pinewood.nl